ZMIANA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NA MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

ZMIANA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NA MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Z dniem 1 listopada 2019 r. zostały wprowadzone przepisy określające obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Od tego dnia stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie niekiedy obowiązkiem podatników otrzymujących fakturę z wykazaną kwotą VAT.

Wskazać przy tym należy, że podatnikami VAT są wszystkie podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT):

 • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni
 • podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni
 • podatnicy niezarejestrowani

Nasi klienci zostali przeszkoleni w tym zakresie, ale i tak pojawia się mnóstwo pytań i niejasności.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, oraz podajemy link do załącznika nr 15 :

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf

 

 

 

Regulamin szkoleń organizowanych przez Kancelarię Księgowo-Finansową Dorota M.Ogrodowska

Regulamin szkoleń organizowanych przez Kancelarię Księgowo-Finansową Dorota M.Ogrodowska

Regulamin szkoleń organizowanych przez

Kancelarię Księgowo-Finansową Dorota M.Ogrodowska

 

      § 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Kancelarię Księgowo-Finansową Dorota M.Ogrodowska

Organizatorem szkoleń jest Kancelaria Księgowo-Finansowa Dorota M.Ogrodowska , ul.Kochanowskiego 2 , 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 583-101-94-82

 1. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
   

§ 2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
 2. Organizator – Kancelaria Księgowo-Finansowa Dorota M.Ogrodowska .
 3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta pisemnej bądź e-mailowej (pod adresem do@ogrodowska.pl informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
 5. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za które została wniesiona opłata.
 6. Zgłoszenie: e-mailem – do@ogrodowska.pl
 7. Strona Organizatora – strona http://www.ogrodowska.pl/blog/szkolenie_29102019_zmiany_podatki_kancelaria_ogrodowska

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

Informacja o organizowanych szkoleniach przez Kancelarię Księgowo-Finansową Dorota M.Ogrodowska

przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem jego realizacji oraz ceną,

 • działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka, baner , social media).
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez zgłoszenie mailem: do@ogrodowska.pl  i dokonanie opłaty za szkolenie – po otrzymaniu informacji zwrotnej od Kancelarii Księgowo-Finansowej Doroty M.Ogrodowskiej – zawierającej szczegółowe informacje.
 1. Organizator na 1 dzień przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce szkolenia oraz szczegółowy program szkolenia).
 2. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Kancelaria Księgowo-Finansowa Dorota M.Ogrodowska zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.

§ 4. Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie  : http://www.ogrodowska.pl/blog/szkolenie_29102019_zmiany_podatki_kancelaria_ogrodowska

w momencie dokonywania rejestracji na szkolenie.

2. W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie drukowanej bądź elektronicznej.

 1. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto Alior Bank S.A. 17 2490 0005 0000 4530 5406 6315 po otrzymaniu maila potwierdzającego od Organizatora, o zarejestrowaniu uczestnika na szkolenie - przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
 4. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są uczestnikom po zakończeniu szkolenia – drogą elektroniczną.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
 2. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

 

§ 6. Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: do@ogrodowska.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
 4. W razie nieprzewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.
   

§ 7. Reklamacje

 1. Uczestnikom przysługuje prawo reklamacji usługi szkoleniowej. Reklamacja powinna być złożona w terminie nieprzekraczającym 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mailowego można dokonać na adres e-mail: do@ogrodowska.pl
 3. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje do 14 dni od daty wpływu do siedziby firmy a o ich rezultacie powiadomi niezwłocznie Klienta/Uczestnika na podany przez niego adres e-mail.

   

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
 2. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10/10/2019.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Szkolenie 29/10/2019 - ZMIANY W PODATKACH 2019/2020

Szkolenie 29/10/2019 - ZMIANY W PODATKACH 2019/2020

ZMIANY W PODATKACH 2019/2020.

Zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane przez Kancelarię Księgowo-Finansową Doroty M.Ogrodowskiej.

WAŻNE DATY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW:
 • 01.08.2019 •MŁODZI BEZ PIT
 • 01.09.2019 •BIAŁA LISTA VAT
 • 01.10.2019 •NIŻSZY PIT 17 %
 • 01.11.2019 •OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT •LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA •WIS / WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA/ •PIT,CIT,AKCYZA,ZUS  - MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI Z RACHUNKU VAT
 • 01.01.2020 •KASY FISKALNE ON-LINE •NIP NA PARAGONIE •PIT,CIT,AKCYZA,ZUS  - MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI Z RACHUNKU VAT,ULGA NA ZŁE DŁUGI W PIT,CIT

Tematy szkolenia:
- biała lista, wykaz, rachunki bankowe, jak płacić , aktualizacja rachunków bankowych, zmiany w CEIDG i US ,obowiązki i sankcje podatkowo -skarbowe
- kasy on-line , kto musi stosować, kto musi wymienić, terminy, obowiązki, sankcje podatkowo -skarbowe
- likwidacja odwrotnego obciążenia, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, jak płacić, jak wystawiać faktury, na co zwracać uwagę przy odbiorze faktur od kontrahentów, sankcje podatkowo -skarbowe
- wystawianie faktur do paragonów, obowiązki i sankcje podatkowo-skarbowe
- WIS – wiążąca informacja stawkowa
- ulga na złe długi po 90 dniach w nowych rozwiązaniach, sankcje podatkowo -skarbowe
- zmiany w podatku PIT- 17 % i PIT dla młodych

 

 

Biała lista - wykaz podatników VAT - rachunki bankowe-nowe obowiązki- konsekwencje

Biała lista - wykaz podatników VAT - rachunki bankowe-nowe obowiązki- konsekwencje

 • Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
 • Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.
 • Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Co powinieneś wiedzieć?...

Kasy fiskalne- zmiany 31 maja 2019

Kasy fiskalne- zmiany 31 maja 2019

Od 1 maja 2019 wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu.