Bezpłatne konsultacje księgowe 29/06/2018

Bezpłatne konsultacje księgowe 29/06/2018

Już w piątek 29/06/2018 w godz. 10.00- 14.00 zapraszamy na bezpłatne konsultacje księgowe.

Tematy:

 

1. split payment od 1 lipca 2018

2. struktury JPK d 1 lipca 2018

3. odwrotne obciążenie

Sprawdź jak możesz się zapisać.

RODO -25 MAJA 2018 -CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

RODO -25 MAJA 2018 -CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

>>> CZY JESTEŚ JUŻ PRZYGOTOWANY NA RODO?.<<<

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.
RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie.
Zacznie obowiązywać w całej UE 25 maja 2018 r.
Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO VAT ORAZ SANKCJE

TERMIN POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO VAT ORAZ SANKCJE

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przysparza podatnikom wiele trudności. Jest to spowodowane tym, że Ustawa o VAT zawiera mnóstwo wyjątków, o których należy pamiętać przy jego rozpoznawaniu. Prawidłowe zastosowanie przepisów, może uchronić płatników tego podatku przed odpowiedzialnością karną.

 

KIEDY ZASTOSOWAĆ OBNIŻONE STAWKI VAT

KIEDY ZASTOSOWAĆ OBNIŻONE STAWKI VAT

>>>KIEDY ZASTOSOWAĆ OBNIŻONE STAWKI VAT  <<< dylematy przedsiębiorców
Na podstawie art. 98 Dyrektywy 2006/112/WE Rady - Państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki obniżone określane są jako procent podstawy opodatkowania, który nie może być niższy niż 5%.
W okresie  od dnia 1.1.2011- 31.12.2018 obowiązują następujące stawki VAT:
- 23% - stawka podstawowa
- 8% - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 Ustawy o VAT
- 0% - w WDT i eksporcie towarów oraz w przypadkach wymienionych w art.83 Ustawy o VAT
-5 % - stawka obniżona bez określonego terminu stosowania - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 Ustawy o VAT
-  zwolnienia przedmiotowe - zawarte w art. 43-82 Ustawy o VAT

W Ustawie o VAT wskazane są transakcje, które można opodatkować niższym VAT-em, niż stawka podstawowa. Jednak nie można zapomnieć, że zbyt niski VAT to problem dla sprzedawcy, który wystawia fakturę. A zatem przed wystawieniem faktury, na której stawka VAT jest inna niż 23% trzeba tę kwestię gruntownie przemyśleć i sprawdzić. Poniżej przybliżamy możliwość zastosowania poszczególnych stawek VAT.

DZIAŁALNOŚĆ BEZ REJESTRACJI, ULGA NA START

DZIAŁALNOŚĆ BEZ REJESTRACJI, ULGA NA START

DZIAŁALNOŚĆ BEZ REJESTRACJI, ULGA NA START - nowa Ustawa z dnia 26/01/2018 Prawo Przedsiębiorców została przekazana do Senatu.

Udogodnienia z jakich wkrótce będą mogli skorzystać osoby rozpoczynający działalność gospodarczą :

1). Nie będzie stanowić działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie będzie przekraczał w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia / czyli 1050,00 zł./ i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;
 Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczy w danym miesiącu kwotę 1.050,00 zł., działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości
 Przepisu nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.
 Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów; 3
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. …);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)).
Przepis ma wejść w życie 1 marca 2018.

2). Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przepis ma wejść w życie 31 marca 2018.