Księgi rachunkowe (pełna rachunkowość)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1047)
 • Opracowanie zakładowych planów kont,
 • Tworzenie polityki rachunkowości
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Kontrola I weryfikacja przekazanych dokumentów pod kątem formalnym I rachunkowym
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Zarządzanie płatnościami
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • Sporządzanie deklaracji VAT,
 • Sporządzanie plików JPK,
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego (bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe),
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • Przygotowanie dokumentów do KRS związanych ze sprawozdaniem finansowym ,
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji